Reglur sjóðsins

Reglur um Þróunar- og símenntunarsjóð bæjarstarfsmannafélaga hjá ríkinu

1. gr.

Sjóðurinn heitir Þróunar- og símenntunarsjóður bæjarstarfsmannafélaga hjá ríkinu. Heimili  sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík. Sjóðurinn starfar á grundvelli kjarasamnings fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs annars vegar og KJALAR stéttarfélags, Samflots bæjarstarfsmannafélaga og Starfsmannafélags Garðabæjar hins vegar. Sjóðurinn starfar með því skipulagi og markmiði sem segir í þessum reglum.

2. gr.

Markmið sjóðsins er að auka möguleika stofnana á að þróa starfssvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar eru til stofnana á hverjum tíma og efla símenntun félagsmanna sem eru í hlutaðeigandi stéttarfélögum með það fyrir augum að þeir séu færari til að takast á við sífellt fjölbreyttari verkefni.

3. gr.

Sjóðurinn sinnir hlutverki sínu með því að veita styrki til fræðsluverkefna á sviði símenntunar sem eru í samræmi við markmið hans til: a) ráðuneyta, stofnana og vinnuveitenda sem í sjóðinn greiða, b) hlutaðeigandi stéttarfélaga, c) verkefna sem sjóðsstjórn skipuleggur. Umsóknir skulu sendar stjórn sjóðsins þar sem fram kemur lýsing á því fræðsluverkefni sem sótt er um styrk til, skipulagi þess, efnisinntaki, áætlaðri framkvæmd, kostnaði, öðrum styrkjum og framlagi umsækjanda. Úthlutun úr sjóðnum skal fara fram a.m.k. ársfjórðungslega. Stjórnin skal kom sér upp samræmdu matskerfi á umsóknum m.a. með tilliti til þeirra þarfa sem umsækjandi telur sig vera að uppfylla og setur sér nánari starfsreglur.

4. gr.

Tekjur sjóðsins eru skilgreindar í kjarasamningum ofangreindra aðila á hverjum tíma. Framlag vinnuveitenda skal greitt fyrir 10. hvers mánaðar inn á reikning sjóðsins í þeirri fjármálastofnun sem stjórn sjóðsins ákveður. Sjóðurinn verði ávaxtaður á þann hátt sem sjóðstjórn telur hagkvæmasta á hverjum tíma. Stjórn sjóðsins er heimilt að semja við aðra aðila um að sjá um daglega umsýslu hans þar á meðal bókhald. Allar greiðslur úr sjóðnum skulu áritaðar af formanni og varaformanni. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Ársreikningur sjóðsins skal endurskoðaður af Ríkisendurskoðun.

5. gr.

Stjórn sjóðsins skal skipuð fjórum mönnum til tveggja ára í senn, tveimur skipuðum af fjármálaráðherra og tveimur af hlutaðeigandi stéttarfélögum. Stjórnin kýs sér formann og varaformann. Stjórnin skal halda gerðabók og rita í hana samþykktir sínar. Til þess að samþykkt sé lögmæt þarf meirihluti stjórnarmanna að greiða henni atkvæði. Stjórnin stýrir starfi sjóðsins, metur umsóknir, veitir styrki og hefur eftirlit með framkvæmd þess sem styrkt er. Stjórnin skal árlega gera skýrslu um störf sín.

6. gr.

Breytingar á reglum þessum skulu hljóta samþykki fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélaga.

Reykjavík, xx. xxx 200x

Úthlutunarreglur og umsóknareyðublað má finna undir skrár og skjöl